списък условия за членство заявление
 
  ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НA БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
“КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ”
   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
За членство в Асоциацията

   
  Подписаният:.......................................................................

на длъжност: ...........................................................................................

представител на: ...........................................................................................

с предмет на дейност:..........................................................
...........................................................................................

ЗАЯВЯВАМ желание за членство в Българска асоциация Каучукова промишленост, като декларирам, че приемам
Устава на Асоциацията и нейните цели.
Към заявлението прилагам удостоверение за актуално състояние и решение на Общото събрание/Съвета на директорите за членство в Асоциацията.

  Дата:....................... Подпис:..............................
   
  Изтегли Заявлението като PDF документ 53 KB