списък условия за членство заявление
Членството в Българска асоциация Каучукова промишленост е доброволно.

Право на членство имат български и чужди юридически и физически лица, които се занимават с производство, преработка, търговия, научна, изследователска или друга дейност в областта на каучуковата промишленост.

Критериите за членство се прилагат и към групи/сдружения/консорциуми.

Нови членове се приемат с решение на УС на БАКП след подадено писмено заявление за членство.

В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава и целите на Асоциацията.

Едновременно с молбата за членство се подават следните документи:

  • Решение за съдебна регистрация
• Удостоверение за актуално състояние
• Решение от управляващия орган за участие в БАКП

Кандидатът не трябва да е в състояние на банкрут или в процес на ликвидация, да е прекратил дейността си, както и в съдебни процедури във връзка с горните.