устав цели план-програма научна програма център за професионално обучение

НАУЧНА ПРОГРАМА
SCIENTIFIC PROGRAM

02 ноември (петък)
Friday, November 02th, 2012
11,00 – 11,15Откриване на конференцията от Председателя на УС на БАКП и Председател на Организационния комитет на конференцията, инж. Славка Стефчева Opening of the Conference by the President of the Bulgarian Rubber Industry Association, Mrs. Slavka Stefcheva
11,30 – 12,15ОСНОВЕН ДОКЛАД: Наноматериали и нанотехнологии в съвременната каучукопреработваща промишленост MAIN LECTURE: Nanomaterials and Nanotechnologies in the Rubber Processing Industry
12,15-13,30ОБЯД (LUNCH)
ЗАСЕДАНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
CONFERENCE SESSIONS
І-во заседание (Session 1)
13,30
Д-1
ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА НА ВУЛКАНИЗАТИ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАУЧУК, СЪДЪРЖАЩИ РАЗЛИЧНИ КОЛИЧЕСТВА ФУЛЕРЕНОВИ САЖДИ Десислава Славчева, Н. Дишовски, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България ELECTRICAL PROPERTIES OF NATURAL RUBBER BASED NANOCOMPOSITES CONTAINING FULLERENE BLACK Desislava Slavcheva, N. Dishovski University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
14,00
Д-2
СВОЙСТВА И ПРЕРАБОТКА НА БУТИЛКАУЧУК Е. Джагарова, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България PROCESSING AND PROPERTIES OF BUTYL RUBBER E. Djagarova, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
14,30
Д-3
ЕМПИРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА КИНЕТИКА НА СЯРНАТА ВУЛКАНИЗАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНА НА ВУРКАНИЗАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СМЕСИ ОТ NR/BR, NR/CR AND NR/EPDM Мурат Шен, Елиф Дикчер, Арта Бабапур, Сибел Ялдъз, Багдагюл Караагач, Вели Дениз, Хацетепски унижерситет по химични технологии, Анката Турция EMPIRICAL MODELS FOR THE SULFUR VULKANIZATION KINETICS AND THEIR USE IN THE IDENTIFICATION OF CURE CHARACTERISTICS OF NR/BR, NR/CR AND NR/EPDM BLENDS Murat Şen, Elif Dikicier, Arta Babapour, Sibel Yıldız, Bağdagül Karaağaç, Veli Deniz, Hacettepe University, Department of Chemistry, Beytepe, Ankara, Turkey
15,00
Д-4
РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИОННИ АКТИВАТОРИ ЗА КАУЧУК О. В. Карманова, С. Г. Тихомиров, И. А. Осошник, Воронежки държавен университет по инженерни технологии, Воронеж, Русия CREATING A NEW COMPOSITIONAL ACTIVATORS FOR RUBBER O.V. Karmanova, S.G. Tikhomirov, I. A. Ososhnik, Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia
15,30
Д-5
ПРИЛОЖЕНИЕ И СВОЙСТВА НА СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ В КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ Петър Анев, Драгомир Пишинков, Пенка Михайлова APPLICATION AND PROPERTIES OF SPECIAL POLYMERS IN THE RUBBER INDUSTRY Peter Anev, Dragomir Pishinkov, Penka Michailova
16,00 – 17,00КАФЕ ПАУЗА (COFFEE BREAK)
І-во заседание (Session 1), продължение
17,00
Д-6
ВЛИЯНИЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА КАУЧУЦИТЕ В ЛЕПИЛА ВЪРХУ АДХЕЗИЯТА НА САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ Дарина Желева, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България EFFECT OF THE RATIO OF RUBBERS IN THE COMPOSITION ON THE ADHESION OF SELF ADHESIVE TAPES D. Zheleva, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
17,30
Д-7
МИКРОВЪЛНОВО ЗАГРЯВАНЕ – АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ЕЛАСТОМЕРНИ СЪСТАВИ Искра Станкова, Сл. Стефчева, Н. Дишовски, Zebra JSC, Novi Iskar, Bulgaria MICROWAVE HEATING – ALTERNATIVE ENERGY FOR HEATING OF ELASTOMERIC SYSTEMS Iskra Stankova, Sl. Stefcheva, N. Dishovski, Zebra JSC, Novi Iskar, Bulgaria
18,00
Д-8
ВЛИЯНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО ПРИ ВУЛКАНИЗАЦИЯ ВЪРХУ ТОПЛООБАЗУВАНЕТО ПРИ ЦИКЛИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ Цонка Ражаб, Ц. Цолов, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България INFLUENCE OF THE VULCANIZATION PRESSURE ON THE HEAT BUILDING PROCESS AT CYCLYC DEFORMATIONS Tsonka Rajab, T. Tsolov, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
18,30 – 20,30КОКТЕЙЛ (WELLCOME PARTY)
03 Ноември (събота)
Saturday, November 03th, 2012,
ІІ-то заседание (Session 2)
10,00
Д-9
ПРОВОДИМИ КАУЧУКОВИ НАНОКОМПОЗИТИ С ВЪЗМОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ КАТО СЕНЗОРИ ЗА НАЛЯГАНЕ Петрунка Малинова, Н. Дишовски, Р. Димитров, О. А. Ал-Хартоми, А. Ал-Гамди, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България CONDUCTIVE RUBBER BASED NANOCOMPOSITES APPLICABLE AS PRESSURE SENSORS Petrunka Malinova, N. Dishovsky, R. Dimitrov, O. A. Al-Hartomy, A. Al-Ghamdi, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
10,30
Д-10
МЕТОД ЗА АКУСТИЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА ПОЛИМЕРНИ ПОКРИТИЯ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩ СТЕПЕНТА НА ТЯХНОТО СТАРЕЕНЕ С. Тихомиров, А. Хвостов, И. Хаустов, Воронежки държавен университет по инженерни технологии, Воронеж, Русия ACOUSTIC EXPRESS-ANALYSIS OF THE DEGREE OF AGING OF POLYMERIC COATINGS S. Tichomirov, A. Khvostov, I. Khaustov, Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia
11,00-11,30Фирмено представяне Резинекс България ЕООД
11,30
Д-11
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛАСТОМЕРНИ КОМПОЗИТИ УСИЛЕНИ С ЕПОКСИ СМОЛИ Д. Заимова, Е. Байрактар, Д. Катунди, Н. Дишовски Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България STUDY OF EPOXY RESIN-REINFORSED ELASTOMERIC COMPOSITES D. Zaimova, E. Bayraktar, D. Katundi, N. Dishovsky University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
12,00
Д-12
RHEOLOGICAL, MECHANICAL, AND AGING PROPERTIES OF NR/EPDM, NR/CR, AND NR/BR BASED RUBBER COMPOUNDS Bağdagül Karaağaç , Sibel Yıldız, Arta Babapour, Elif Dikicier, Murat Şen, Veli Deniz, Hasan Görgülü Kocaeli University, Chemical Engineering Department, Umuttepe Campus, KOCAELİ/ TURKEY РЕОЛОГИЧНИ МЕХАНИЧНИ И СВОЙСТВА НА СТАРЕЕНЕ НА EPDM, NR/CR, AND NR/BR СЪДЪРЖАЩИ КОМПОЗИТИ Багдагюл Караагас, Сибел Ялдъз, Арта Бабапур, Елиф Дикчер, Мурат Шен, Вели Дениз, Хасан Гьоргюлу, Коджаелски универстет по химични технологии, Коджаел, Турция
12,30
Д-13
СИЛИЦИИЕВ ДИОКСИД, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ПИРОЛИЗА НА ОТПАДНИ "ЗЕЛЕНИ ГУМИ" – ПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОТЕКТОРНИ СМЕСИ Милчо Иванов, М. Михайлов, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България SILICA OBTAINED VIA PYROLYSIS OF WASTE "GREEN TYRES" – A FILLER FOR TYRE TRED RUBBER BLENDS Milcho Ivanov, M. Mihaylov, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
13,00-14,30ОБЯД (LUNCH)
ІII-то заседание (Session 3)
14,30
Д-14
HEALTH & SAFETY FOR RUBBER INDUSTRY Veli Deniz, Kocaeli University, Chemical Engineering Department, Umuttepe Campus,KOCAELİ/ TURKEY ЗДРАВЕ И БЕЗОПСНОСТ В КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ Вели Дениз, Коджаелски универстет по химични технологии, Коджаел, Турция University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
15,00
Д-15
НЕЗАМЕНИМ ЛИ Е ЦИНКОВИЯТ ОКСИД КАТО АКТИВАТОР НА ВУЛКАНИЗАЦИЯТА Н. Тодорова, Ил. Радулов, Н. Дишовски Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България IS ZINC OXIDE INDISPENSABLE AS AN ACTIVATOR OF VULCANIZATION Nina Todorova, Ilia Radulov, N. Dishovsky University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
15,30
Д-16
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КИНЕТИЧЕН МЕТОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ФРАКЦИОННИЯ СЪСТАВ НА ПОЛИМЕРА В ПРОЦЕС НА ТЕРМООКИСЛИТЕЛНА ДЕСТРУКЦИЯ Игор Хаустов, Ю. Гусев, Т. Шеховцова, Воронежки държавен университет по инженерни технологии, Воронеж, Русия USING A KINETIC APPROACH FOR MODELING THE FRACTIONAL COMPOSITION OF THE POLYMER IN THE PROCESS OF THERMO-OXIDATIVE DESTRUCTION Khaustov, J. Gusev, T. Shehovtsova, Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia
16,00
Д-17
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТВЪРДИЯ ОТПАДЪЧЕН ПРОДУКТ ОТ ПИРОЛИЗАТА НА ИЗНОСЕНИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ КАТО ПУЛНИТЕЛ В СЪСТАВИ ЗА КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ М. Михайлов, Н. Делчев, П. Малинова, М. Иванов, Н. Дишовски, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България REUSING THE SOLID RESIDUE FROM SCRAP TYRES PYROLYSIS AS A FILLER FOR RUBBER COMPOUNDS N. Delchev, Mihail Mihaylov , P. Malinova, M. Ivanov, N. Dishovsky, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
16,30-17,00КАФЕ ПАУЗА (COFFEE BREAK)
17,00-17,30
Д-18
ЕЛАСТОМЕРНИ СМЕСИ И ВУЛКАНИЗАТИ НАПЪЛНЕНИ С ДЕХИДРОГЕНИРАНИ ДОБАВКИ И НАНОДИАМАНТИ Елена Вайсилова, Цоло Цолов, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, България ELASTOMER BLENDS AND VULKANIZATES FILLED WITH DEHIDROGENATED ADDITIVES AND NANODIAMONDS Elena Vaisilova, T. Tsolov University of Chemical technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
17,30 - 18,00Фирмено представяне (Firm presentation) KRAIBURG BULGARIA EOOD
18,00 – 18,15Закриване на конференцията Closing of the Conference