устав цели план-програма научна програма център за професионално обучение

Центърът е лицензиран през 2008г.с Лицензия 200812566 , за обучение по 10 професии:

Професия Код Специалност код
1. "Оператор на компютър" 482030 "Текстообработване" 4820301
2. "Машинен моnтьор" 521040 "Машини и съоръжения в химическата промишленост" 5210415
3. "Заварчик" 521090 "Заваряване" 5210901
4. "Стругар" 521100 "Стругарство" 5211001
5. "Шлосер" 521110 "Шлосерство" 5211101
6. "Електромонтьор" 522020 "Електрообзавеждане на производството" 5220204
7. "Монтьор на енергийни съоръжеnия и инсталации" 522040 "Топлоенергетика" 5220401
8. "Монтьор на електронна техника" 523040 "Промишлена електроника" 5230401
9. "Химик – оператор" 524060 "Технология на полимерите" 5240606
10. "Работник в полимерните производства" 524090 "Преработване на полимери" 5240901

Наличието на квалифицирани преподаватели с опит в обучението на възрастни и добре оборудваните учебни помещения са безпорна предпоставка за ефективно и творческо усвояване на знания и умения по предлаганите специалности и професии.

В Центъра за Професионално Обучение към БАКП ще получите:

  • квалификация в професионално направление по избор;
  • усъвършенстване на професия;
  • квалификация по професия или по част от професия;
  • възможност за професионално развитие, съобразно личните интереси

За времето на своето съществуване Центърът за професионално обучение към БАКП е бил партньор в четири проекта по Национална Програма ФАР “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Проведено е също така обучение по проект на ОП “Развитие на човешките ресурси” – “Квалификационни услуги и обучение на заети лица” – фаза 2 , проект по ОПРЧР:“По-добри знания и умения за повече иновации в ЗЕБРА АД”. За периода 2010-2012 г. са проведени още шест обучения по част от професия на 42 заети лица от предприятия в сферата на преработка на каучук и други полимерни производства.

В наши дни, когато фирмите се нуждаят от образовани и добре подготвени кадри , ЦПО към Българска асоциация Каучукова промишленост Ви предлага своето партньорство.

Центърът за Професионално Обучение към БАКП се намира в сградата на ЗЕБРА АД -София,гр.Нови Искър.
Възможни са и изнесени обучения в учебни бази на предприятия, с които е сключен договор.