устав цели план-програма научна програма център за професионално обучение

Дейността на БАКП за периода 2012-2013 г.

 1. Провеждане на годишно общо събрание на БАКП през м.март 2013г.
 2. Разработване на проект за участие в ОПК, схема "Подкрепа за развитието на клъстерите", компонент 1: Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера" и компонент 2: "Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове на клъстера"
 3. Приемане на план и ръководни органи и провеждане на Третата научно-практическа конференция по проблемите на каучуковата промишленост с международно участие
 4. Използване на нови форми и способи за популяризиране дейността на БАКП с цел привличане на нови членове /напр. поставяне на логото на БАКП върху бланки, писма, ел.поща и др./
 5. Активизиране работата на ЦПО не само с цел повишаване квалификацията на работещите в бранша, но и като източник на финансов ресурс на Асоциацията. Използване възможностите на ХТМУ за обучение на служители от търговските фирми - членове на Асоциацията.
 6. Обмен на текуща информация, полезна за фирмите в бранша
 7. Организиране на общ щанд на БАКП по време на Международен технически панаир гр.Пловдив
 8. Актуализиране на информацията в сайта на БАКП, поне веднъж на всеки 6 месеца
 9. Издаване на информационен бюлетин на БАКП и публикуването му в електронен вид на сайта на Асоциацията
 10. Презентация на БАКП на международния панаир RUBBER 2012 в Истанбул
 11. Отпечатване на нов каталог на БАКП /български и английски езици/
 12. Организиране на среща на УС на БАКП със студентите от катедра "Полимерно инженерство" в ХТМУ
 13. Провеждане на среща между УС на БАКП и Българска асоциация Полимери
 14. Осигуряване на актуална информация и специализирана подкрепа на членовете на БАКП във връзка с разработването на проекти по Европейските програми "Конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси".