04.2016

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ПЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Управителният съвет на
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ВИ КАНИ
да вземете участие в работата на

ПЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Конференцията ще се проведе на 28-29 октомври 2016 г. в София, Централ Хотел Форум

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
български и английски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
·   ИНГРЕДИЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
·   ИНОВАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЕ
·   ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И УСТОЙЧИВОСТ
·   АНАЛИЗИ И ИЗПИТВАНЕ
·   ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

(Размерът на таксата и условията за участие в направление “Фирмено представяне” се договарят предварително и индивидуално с председателя на Организационния комитет на конференцията)

ОСНОВЕН ДОКЛАД:
Използването на ингредиенти от възобновяеми източници в технологията на каучука-това ли е бъдещето?

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: инж. Славка Стефчева Членове: Николай Янев, Живко Димитров, Христо Петков, Лъчезар Илински, Весела Козлева НАУЧЕН КОМИТЕТ: Председател: проф. дтн. Николай Дишовски Членове: проф. д-р Емин Байрактар, проф. дтн. Евгения Джагарова, доц. д-р Милчо Иванов, гл.ас. д-р Петрунка Малинова, гл.ас. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Пенка Михайлова

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Българска асоциация “Каучукова промишленост 1280 Нови Искър, София ул. “Промишлена зона” №1 инж. Славка Стефчева тел.: 936 04 06, Факс: 936 08 93 е-mail: bakp@abv.bg

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Заявките за участие в конференцията трябва да бъдат изпратени до 31 юли 2016 г. Когато се участва и с доклад, в същия срок трябва да се изпрати и негово резюме до 1 стандартна страница /1800 знака/ на български и на английски език. Авторите получават потвърдително писмо от председателя на научния комитет на конференцията за включване на доклада им в програмата до 10 август 2016 год.
2. Докладите, оформени и представени в пълен текст според изискванията и в срок до 31 август 2016 год. ще бъдат публикувани в сборник с доклади от Петата научно-практическата конференция на БАКП и ще бъдат раздадени в деня на откриване на конференцията при регистрация и платена такса за участие.
3. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане – до 30 минути.
4. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
5. Регистрацията ще се извършва на 28.10.2016 г. от 8,00 до 10,00 часа на мястото на провеждане на конференцията.
6. Таксата за участие по т.1 е 50 лв., преведени по банковата сметка на БАКП в срок до 10.10.2016 г. Същата може да бъде платена и в деня на откриване на конференцията. За всеки доклад трябва да има поне една платена такса.

БАНКОВА СМЕТКА НА БАКП:
BG87UBBS80021084920218
BIC UBBSBGSF,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Клон Княгиня Мария Луиза
Булстат: 175070939


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПЪЛЕН ТЕКСТ

За публикуване в сборника с доклади от Петата научно-практическо конференция на БАКП се приемат материали до 10 стандартни страници (18 000 знака) на български или английски език. Те трябва да бъдат представени на електронен носител във формат Word Document или Rich Text Format, шрифт Times New Roman 12 pts, интервал 1,5, както и разпечатани в един екземпляр. Всички таблици, схеми и фигури трябва да са изработени в Word for Windows, да не са сканирани /с изключение на снимки/, математическите формули и уравнения да са изписани в Equation, а химичените – в Chem Draw. Подфигурните текстове трябва да бъдат центрирани, както и надтабличните. Основният текст на доклада трябва да бъде двустранно подравнен. Полета на страниците /формат А4/ трябва да бъдат: отдолу и отгоре по 2,5 см, отляво и отдясно – по 2,25 см. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, болд. След един празен интервал, под него се изписват центрирано имената на авторите /собствено име и фамилно име/, местоработата им и електронна поща на един от тях. След един празен интервал започва текста на доклада. В края се прилага литература (в последователност: фамилно име и инициали на собственото име на автора, списание, том, година на издаване, страница), посочена в квадратни скоби в текста. Материалите за публикуване трябва да бъдат изпратени на адреса за кореспонденция не по-късно от 31 август 2016 година. Неотговарящите на изискванията и неизпратени в срок доклади няма да бъдат публикувани.


ИЗТЕГЛИ ЗАЯВКА

05.2016


БАКП навърши 10 години!
Честит юбилей уважаеми колеги!


Вижте повече >>
Вижте снимка >>

05.2016

Поздравителен адрес от Българска стопанска камара

Уважаема госпожо Стефчева,
От името на Ръководството на Българска стопанска камара поздравявам Вас и всички членове на Вашата асоциация по повод 10-годишния юбилей на Българска Асоциация Каучукова промишленост.

Вижте повече >>

05.2016


Поздравителен адрес от Българска камара на химическата промишленост

Вижте повече >>

05.2016


Поздравителен адрес от Българска търговско промишлена палата

Вижте повече >>

05.2016

Българска асоциация каучукова промишленост отбелязва 10 години от създаването си

На среща в БТПП, инж. Славка Стефчева, председател на Българска асоциация каучукова промишленост (БАКП), представи пред ръководството на Палатата целите и дейностите на Асоциацията. Обсъдени бяха възможностите за по-тясно сътрудничество между двете организации и за оказване на съдействие от Палатата за установяване на контакти и сътрудничество между БАКП и други организации и партньори от страната и чужбина, с цел разширяване на експортните възможности за членовете на асоциацията и търсене на нови пазари за реализация на продукцията им.
БАКП е създадена през 2006 г. от професионалисти в бранша, между които водещи производители, вносители и търговци на суровини и материали, и представители на Химико-технологичния и металургичен университет в София и Университет проф. Асен Златаров – Бургас. През 10-те години на съществуването си БАКП работи в изпълнение на основните си цели: обединяване усилията на научните, производствените и търговските организации за издигане авторитета на бранша, подпомагане участието на членовете в национални и международни форуми и изложения, повишаване квалификацията на работниците и служителите във фирмите в каучуковия бранш в създадения към нея Център за професионално обучение и образование.
През есента на настоящата година ще бъде проведена поредната Пета научно - практическа конференция по проблемите на каучуковата промишленост с международно участие.

11.2015

ОТЧЕТ на Управителния съвет на БАКП за периода май 2012 - ноември 2015 г.

Уважаеми колеги,

Четвъртото отчетно-изборно събрание на БАКП се провежда в съответствие с чл.16, ал.2 и чл.17, ал.2 от Устава на Асоциацията.

През отчетния период дейността на БАКП беше ръководена от избрания през м. май 2012 г. Управителен съвет в състав: Славка Стефчева - председател и членове Николай Дишовски, Пенка Михайлова, Николай Янев, Христо Петков/Радка Перпелиева/Флориан Костахел-Бакса.

Цялостната организация на Асоциацията през този период беше насочена, както и досега, не само към изпълнение в максимална степен на основната цел: да обединява интересите на юридическите и физическите лица, работещи в областта на каучуковата промишленост, както и усилията на научните, производствените и търговските организации за издигане авторитета на бранша, така и към изпълнение на приетата програма, отразяваща обективните нужди на фирмите-членове на Асоциацията за постигане на пълно съответствие с новите нормативни изисквания и преодоляване на обективно трудните икономически условия в страната.

Трудностите на икономическата среда и динамичните промени, особено в момента, както в национален, така и в глобален мащаб, налагаха непрекъснато допълване на програмата, както на заседания на Управителния съвет, така и на провежданите през годините общи събрания.

Проведените заседания на Управителния съвет за периода 2012-2015 са общо пет, а общите събрания- също пет. Съдейки по тези данни, можем с удовлетворение да отбележим, че Асоциацията функционира активно и добре организирано, като своевременно обсъжда и взема решения по важни за членовете и въпроси.

Тук е мястото да отбележим обаче, че не сме удовлетворени от присъствието и активността на всички членове на Асоциацията. Съставите, както на заседанията, така и на общите събрания са много различни. Това налага едни и същи въпроси да се обсъждат по няколко пъти, което води до намаляване на ефективността от дейността ни. За съжаление, през отчетния период Общото събрание взе решение дори за изключване на 9 от нашите членове, поради неучастие в работата на Асоциацията и неплащане на членски внос, съгласно чл.14, т.4 от Устава. От учредяването на БАКП броят на новоприетите членове е общо 6, а на изключените е 16. Ефективността на комуникацията между Управителния съвет и отделните членове на Асоциацията все още е много ниска. Отговорите на изпратените по факс или електронна поща писма закъсняват, или въобще не биват получавани.

Добрите резултати от дейността на БАКП зависят не само от активността на нейните членове, но и от финансовото и състояние. До момента, единственият източник на финансиране е членският внос. Събирането му обаче е много трудно. Наред с това, годишната сума от внесения членски внос за 2014 г. е само 3200 лв., което е крайно недостатъчно за изпълнението на по-богата по съдържание програма. Още по-неприемлива е ситуацията, ако се анализира плащането на членски внос по фирми. За 2014 г. са плащали членския си внос само 14 членове на БАКП - Далекс, Зебра, ЗКИ "Волта", ЗКУ- Горно Ботево, Кемес, Крайбург, СИЗЕ, Търговско представителство Евоник Дегуса, ЕТ "Френски", проф. Дишовски, ЕТ Генади Ценков, Цоло Цолов, ЗТКИ Ямбол, Гама ООД. А останалите 18? Трябва ли Управителния съвет и председателят да отделят толкова време по този въпрос, след като всяка година напомнително се изпращат проформа-фактури на всички членове.

Поради недостиг на финансови средства всички административни разходи на БАКП и ЦПО за телефон, факс, електронна поща, отопление, осветление на залата в ЦПО до момента са поети от Зебра АД.

Един от главните фактори, от които зависи нормалното функциониране и перспективното развитие на всяка фирма е обезпечаването й с достатъчно на брой, добре подготвени кадри. Тъй като липсата на такива е проблем за всички фирми в отрасъла, решаването му е една от основните цели, определени в програмата на Асоциацията. Като различен подход за решаване на този въпрос, по предложение на "Зебра" АД, одобрено на Общо събрание, към БАКП беше изграден ЦПО със седалище гр. Нови Искър, ул. "Промишлена зона" 1. До момента е проведено обучение на служители и работници на повече от 15 фирми.

Въпреки че резултатът е добър, той не отговаря на възможностите, които има ЦПО, тъй като към момента той е единственият лицензиран център за обучение по полимери. Крайно наложително е центърът да бъде популяризиран чрез създаване на информативен уебсайт и достатъчно атрактивна реклама на обучението, което предлага. Полезно би било да се подпишат договори и с други центрове в страната за съвместна дейност, тъй като един от основните мотиви за създаването му, освен набирането и обучението на необходимите за отрасъла кадри, беше очакването, че чрез финансовите резултати от дейността си, той ще подпомага БАКП, към която е изграден. Особено важна и наложителна е подкрепата на ЦПО от членовете на БАКП както професионална, така и финансова. Проведената среща в ХТМУ с ръководството на асоциация „Полимери" не оправда очакванията ни за ангажираност от тяхна страна за организиране и провеждане на съвместни инициативи, както и за обучение в нашия ЦПО на техни работници и служители.

Програмата, приета на отчетно-изборното събрание през април 2012 очертаваше един натоварен с инициативи, но успешен период за БАКП.

Участието в Rubber 2012 беше първата колективна изява на БАКП и то международна. Високата степен на организираност, бързина и коректност при подготовката на документите за участието на 9-те фирми на Асоциацията - Каучук АД, ЕТ Френски, Гама ООД, СИЗЕ АД, ЗКУ Горно Ботево, ЗКИ Волта, Само ходов ЕООД, Зебра АД, Полимер метал ООД направиха силно впечатление на специалистите от Министерство на икономиката и енергетика и оставиха добър спомен за нашата Асоциация. За цялата подготовка на изложението и за почти ежедневната комуникация с ИАНМСП изключително голяма е заслугата на г-жа Козлева, за което искрено и благодарим.

Особено впечатляващ и като участие и като аранжиране беше щандът на БАКП в края на IX 2012 г. с участието на повечето фирми-производители.

При много добра организация и високо научно ниво премина организираната на 2-ри и 3-ти ноември 2012 г. Трета научно-практическа конференция с международно участие. Докладите на колегите от Турция, Русия, Франция дадоха възможност за обмен на нови знание в областта на каучуковото производство. За съжаление въпреки многократните опити на УС да осигури безвъзмездно финансиране на Четвъртата научно-практическа конференция с международно участие, отговорът на Министерството на икономиката и енергетиката, респективно Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия беше категоричен, че участието на български фирми-вносители не кореспондира с основната цел на оперативна програма „Развитие конкурентноспособността на българската икономика", проект NBG161P0003-4.2.01-0001. „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" да се стимулират българските износители.

Една от основните задачи в план-програмата на БАКП беше създаването на клъстер, в който да бъдат обединени усилията на всички производители от каучуковата промишленост, за създаване на по-благоприятна бизнес среда и повишаване на конкурентноспособността им. Учредители на клъстера са ЗКИ "Волта", "Каучук" АД, "Каучукова компания" ООД, "Зебра" АД, СИЗАС-Зебра Интернешънъл АД и "Херея" СД. Защо клъстерът не можа да заработи, а ние отново и отново обсъждахме този въпрос през цялата 2014 г. Защото по Компонент 1 от оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., схема "Подкрепа на развитието на клъстерите в България" можехме да получим безвъзмездна финансова помощ за изграждане и развитие на административния и управленския капацитет на клъстера, която можеше да достигне до 2 млн. лв., от които 85% от стойността на допустимите разходи през първата година на проекта и 75% от стойността-през втората година. Не се възползвахме от тази възможност да получим огромни суми, каквито по никаква друга програма е невъзможно да бъдат осигурени, защото никой от членовете на БАКП не поиска да поеме отговорността за ръководството на тази дейност.

В изпълнение на програмата на БАКП на 31.10-01.11.2014 в гр. Царево беше проведена и Четвъртата научно-практическа конференция по две основни направления: - Ингредиенти, материали и оптимизиране на каучукови смеси

- Технологии, иновации и възможности за оползотворяване на отпадъците от каучуковата промишленост.

Бяха изнесени 1 основен доклад и 12 научни доклади по съответните направления основно от колегите от ХТМУ, на които благодарим. Специална благодарност на проф. Дишовски, без активната намеса и ръководство на когото тази конференция нямаше да бъде факт.

Във връзка с извършеното от УС и членовете на БАКП по популяризиране на дейността и с цел привличане на нови членове можем с удовлетворение да отчетем, че все пак през този отчетен период в БАКП бяха приети трима нови членове - Финтех ООД, Сигма и Конимпекс. Надявам се това начало да има много продължения.

Обменът на текуща информация, полезна за фирмите от бранша, макар и епизодично - съществува. За съжаление тя е основно от УС към фирмите, но не и обратно.

БАКП работи при строго спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава. Финансовите документи на Асоциацията се водят съгласно съгласно Закона за счетоводство. Предадени и заверени от НАП са годишните отчети за статистиката за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013г.

Управителният съвет на БАКП изказва благодарност на всички свои членове за съпричастността и подкрепата им, както при изпълнение на план-програмата на Асоциацията, така и на всички решения на ОС.

Уверени сме, че всички заедно можем да направим още повече за повишаване престижа на каучуковия бранш в България и преодоляване на трудностите, които ни съпътстват в ежедневната ни работа.

12.02.2012

Българска асоциация на Каучукова промишленост има удоволствието да Ви информира за възможностите за обучение,които предоставя съществуващият Център за професионално обучение към Българската Асоциация Каучукова Промишленост./ЦПО към БАКП/.
Центърът е лицензиран през 2008г.с Лицензия 200812566 , за обучение по 10 професии:
Професия Код Специалност код
1. "Оператор на компютър" 482030 "Текстообработване" 4820301
2. "Машинен моnтьор" 521040 "Машини и съоръжения в химическата промишленост" 5210415
3. "Заварчик" 521090 "Заваряване" 5210901
4. "Стругар" 521100 "Стругарство" 5211001
5. "Шлосер" 521110 "Шлосерство" 5211101
6. "Електромонтьор" 522020 "Електрообзавеждане на производството" 5220204
7. "Монтьор на енергийни съоръжеnия и инсталации" 522040 "Топлоенергетика" 5220401
8. "Монтьор на електронна техника" 523040 "Промишлена електроника" 5230401
9. "Химик – оператор" 524060 "Технология на полимерите" 5240606
10. "Работник в полимерните производства" 524090 "Преработване на полимери" 5240901

Наличието на квалифицирани преподаватели с опит в обучението на възрастни и добре оборудваните учебни помещения са безпорна предпоставка за ефективно и творческо усвояване на знания и умения по предлаганите специалности и професии.

В Центъра за Професионално Обучение към БАКП ще получите:

За времето на своето съществуване Центърът за професионално обучение към БАКП е бил партньор в четири проекта по Национална Програма ФАР “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Проведено е също така обучение по проект на ОП “Развитие на човешките ресурси” – “Квалификационни услуги и обучение на заети лица” – фаза 2 , проект по ОПРЧР:“По-добри знания и умения за повече иновации в ЗЕБРА АД”. За периода 2010-2012 г. са проведени още шест обучения по част от професия на 42 заети лица от предприятия в сферата на преработка на каучук и други полимерни производства.

В наши дни, когато фирмите се нуждаят от образовани и добре подготвени кадри , ЦПО към Българска асоциация Каучукова промишленост Ви предлага своето партньорство.

Центърът за Професионално Обучение към БАКП се намира в сградата на ЗЕБРА АД -София,гр.Нови Искър.
Възможни са и изнесени обучения в учебни бази на предприятия, с които е сключен договор.

11.05.2012

На 11.05.2012г. се състоя поредното редовно Отчетно-изборно събрание на БАКП, на което бе отчетена дейността на Асоциацията за изтеклия мандат, бе приета програма за работа и бе избран нов Управителен съвет в следния състав:

1. Славка Иванова Стефчева, представляваща ЗЕБРА АД

2. Николай Янков Янев, представляващ ЗКИ Волта ООД

3. Николай Тодоров Дишовски, член на БАКП като физическо лице

4. Радка Тодорова Перпелиева, представляваща Кемес ООД

5. Пенка Георгиева Михайлова, представляваща ЕТ Далекс

6. Флориан Костахел - Бакса, представляващ Крайбург България ЕООД

7. Христо Димитров Петков, представляващ ЕТ Френски Христо Петков

За Председател на БАКП бе избрана инж. Славка Стефчева, а за заместник-председател – проф.Николай Дишовски.

13.07.2010

„Зебра” АД изпълни проект по програма на Европейския социален фонд

Заводът за каучукови изделия обучи 66-ма служители и така гарантира запазването на техните работни места. Обучението гарантира 18 месеца запазване на работното място

„По-добри знания и умения за повече иновации в Зебра АД” e проектът завършен от предприятието за производство на каучукови изделия ЗЕБРА АД с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Успешното му изпълнение се проведе в партньорство с Центъра за професионално обучение към Българска асоциация Каучукова промишленост.

Общата стойност на проекта е 69 402 лева, а сумата, отпусната за безвъзмездно финансиране от страна на Европейския социален фонд и държавния бюджет, е в размер на 55 521 лева. Квалификационната програма стартира през месец януари 2009 г. след подписване на договор с Агенцията по заетостта и завърши през м. юни 2010 г. Връчването на сертификатите за придобита квалификационна степен се извърши днес на специална церемония в офиса на компанията.

„В рамките на проекта обучихме 66 работници и служители на ЗЕБРА АД, а 63-ма получиха, удостоверения за професионална квалификация по 7 професии, част от които електромонтьор, заварчик, шлосер и химик-оператор,” коментира г-жа Славка Стефчева, директор на ЗЕБРА АД. „Ще връчим общо 73 свидетелства, тъй като за наша радост част от служителите ни придобиха повече от една квалификация,” допълни тя.

ЗЕБРА АД се ангажира да запази работните места на всички обучени по програмата служители, за период от 18 месеца след приключване на обучението.


20.01.2009

На 20.01.2009 г. в Агенцията по заетостта бе подписан Договор № ESF–2102–01–04003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Управление на човешките ресурси за изпълнение на проект „По-добри знания и умения за повече иновации в „Зебра”АД”.
Центърът за професионално обучение към Българска асоциация Каучукова промишленост е партньор при изпълнението на проекта с водеща организация Зебра АД.
Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 13 месеца от подписване на Договора, като за неговото изпълнение е предвидена безвъзмездна помощ в размер на 55521,67 лв. за обучението на 76 работници и служители на водещата организация по 7 професии.
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зебра АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


16.04.2008 Националната агенция за професионално образование и обучение на основание чл.42, т.2 от Закона за професионално образование и обучение и решение с протокол №06/16.04.2008 г. на Управителния съвет, издаде лицензия №200812566 на Център за професионално обучение, с адрес гр. Нови Искър, ул. Промишлена зона №1 към Българската асоциация на каучуковата промишленост. Лицензия Приложение към лицензия /професии и специалности/
27.11.2007

От 30.11. до 02.12.2007 г. в хотел "Зебра" в гр.Царево ще се проведе Събрание на БАКП, на което ще бъдат обсъдени важни за всички членове въпроси. За повече информация моля да се обръщате към Председателя и Секретаря на БАКП.


20.10.2007 От 18.10. до 20.10.2007 г. в Централ Хотел Форум в гр. София бе проведена Научно-практическа конференция с международно участие, организирана от Българска асоциация Каучукова промишленост. На официалното откриване присъстваха над 90 участници и гости на конференцията - представители на фирми, членуващи в БАКП, представители на чужди фирми, на Българската камара по химическа промишленост, на научните институти в България, журналисти.

В трите работни дни на конференцията бяха представени 27 доклада, част от които от докладчици от Румъния, Китай, Великобритания, Австрия.

Подобни конференции Българска асоциация Каучукова промишленост ще организира на всеки 2 години.