устав цели план-програма научна програма център за професионално обучение
Обединява интересите на юридическите и физически лица, работещи в областта на каучуковата промишленост в Република България и усилията на научните, производствените и търговски организации за издигане авторитета на бранша;
Защитава интересите на членовете си, като предлага на държавните органи и институции разработването и актуализацията на нормативни документи, свързани с дейностите в каучуковата индустрия и дава становища по тях;
Организира и подпомага участието на своите членове в национални и международни форуми и изложения по проблемите на каучуковото производство;
Подпомага стопанската дейност на членовете си, като извършва научни и маркетингови проучвания;
Установява контакти и активно взаимодейства със сродни сдружения от страната и чужбина;
Съдейства за навлизането на българските производители и търговци от каучуковата промишленост на международния пазар;
Организира бизнес-срещи, конференции и други форуми за промоция на българските производители и търговци на каучукови изделия и представяне на чужди производители на суровини и материали в България;
Издава свой информационен бюлетин и каталог на фирмите и специалистите в бранша.
Подпомага научното, информационното и търговското сътрудничество с фирми и организации от чужбина , работещи в бранша.